شناسائی و اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء اخلاق حرفهای مهندسان مطالعه موردی اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

نویسندگان
مهدی نوری حامد - دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گروه مدیریت ، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران گروه مدیریت ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز ، ایران
یوسف بیگ زاده - استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب ، ایران

کد خبر: 6624 تاریخ انتشار: جمعه ۸ بهمن ۹۵ - ۵:۲۶ ق.ظ

پایگاه خبری اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir):

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر ارتقاء اخلاقحرفهای مهندسان ) اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی( میباشد. پژوهش حاضر، از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، توصیفی تحلیلی -و از حیث هدف، کاربردی و از نظر اجرا از نوع استقرایی و از نظر زمانی مقطعی است.شناسائی و اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء اخلاق

شناسائی و اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء اخلاق

جامعهی آماری پژوهش حاضر، اعضای نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی و روش نمونهگیری به صورت خوشهای تصادفی می-باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای مهندسان به تعداد ۳۷۷ نفر و ضریب آلفای کرونباخ بری کل پرسشنامه )اخلاق حرفه ای(، ۹۵۶ / ۰ بدست آمده است. در تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی واستنباطی و برای توصیف آماری اطلاعات به دست آمده به تناسب کمی و کیفیبودن آن، از توزیع فراوانی وپراکندگی و شاخصهای مرکزی استفاده شده است. پیش از آنکه روابط بین متغیرها را آزمون کنیم، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرها استفاده کردهایم. همچنین برای آزمون استنباطی دادهها؛ ازآزمون آماری تیتک نمونهای برای فرضیهی کلی پژوهش، و از آزمون رگرسیون خطی ساده به روش همزمان برای فرضیههای فرعی پژوهش و برای رتبه بندی متغیرها و مولفهها از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. برای انجام محاسبات مربوط به تجزیه و تحلیل دادهها از بستهی نرمافزاری اسپیاساس استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که مسئولیتپذیری، تعهد، عدالت، صداقت، اعتماد، بر ارتقاء اخلاقحرفهای مهندسان تاثیردارند. همچنین با اهمیتترین عوامل تاثیرگذار در ارتقاء اخلاقحرفهای مهندسان با توجه به آزمون فریدمن به ترتیب اولویت شامل: اعتماد، صداقت و راستگویی، تعهد، عدالت، و مسئولیتپذیری میباشد.

 

pdf-download

 

شناسائی و اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء اخلاق حرفهای مهندسان مطالعه موردی اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

شناسائی و اولویتبندی عوامل موثر بر ارتقاء اخلاق حرفهای مهندسان مطالعه موردی اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

 

۸ بهمن ۹۵
240 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0