جامعه مهندسان البرز آماده برگزاری انتخابات نظام مهندسی

کد خبر: 970 تاریخ انتشار: یکشنبه ۹ آبان ۹۵ - ۳:۵۹ ق.ظ

چهاردهم ماه جاری دومین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی استان البرز برگزار می شود و بیش از ۵۰ نفراز اعضای این سازمان برای راهیابی به هیئت مدیره به رقابت می پردازد.

به گزارش خبرگزار ی مهر، تاکنون تلاشهای متعددی جهت کسب نظر اعضای سازمان نظام مهندسی از سوی کاندیداها صورت گرفته است دراین میان ائتلافی جهت حضور در این انتخابات از چندی پیش اعلام موجودیت کرد که روز گذشته با انتشار بیانیه ای لیست نهائی کاندیداهای مورد حمایت خود رااعلام کرد.

در این بیانیه آمده است «اخلاق بهترین و عالیترین دارایی ماست» این ائتلاف تحت عنوان ائتلاف بزرگ جامعه مهندسان البرز با اهدافی همچون:

– تقویتو توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی و ایرانی در معماریو شهرسازی.

– توسعه «مرجعیت سازمان نظام مهندسی ساختمان» در امور شهرسازی و ساختمانسازی

– عینیت بخشیدن به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامههای آن از طریق گسترش دفاتر نمایندگی سازمان به تمام شهرهای استان با اولویت عملیاتیکردن آییننامه ماده ۳۳

– تعرفهگذاری، توزیع و ارجاع عادلانه کار

– توسعه و تأمین موجباترشد و اعتلای مهندسی و به فعل درآوردن ظرفیتهای قانون نظام مهندسی برای ارتقاء، تنسیق و انتظامبخشی به حرفة مهندسی از طریق «مهندسی مجدد»

– بهرهگیری متوازن از همه رشتههای مهندسی سازمان نظام مهندسی در امور توسعه و عمران در کلیه سطوح استان(استانی، شهری و روستایی)

– تأمین معیشت آبرومند و برازندة جایگاه و شأن مهندسان در قبال عرضة خدمات مهندسی استاندارد و پایهریزی نظام تأمین اجتماعی و درمانی کامل ( بیمهمسئولیت، حوادث، تکمیلی، درمان و … ).

– تجدید ساختار سازمان نظام مهندسی برای تبدیل نظام مهندسی به «خانه مهندسان» و کاهش دیوانسالاری

– ارتقاء دانش فنی همهجانبه صاحبان حرفهها در این بخشو ترویجاصولمعماریو شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبتبهآنو مقرراتملیساختمانو افزایشبهرهوری.

– توسعه گسترههای محیط کسب و کار خدمات مهندسی به بخشهای دولتی ، عمومی و خصوصی با ارتقاء جایگاه حرفهای مهندسان و مهندسی در نظام فنی و اجرائی کشور.

– وضعمقرراتملیساختمانو شهرسازی بهمنظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهیمناسب، آسایشو صرفة اقتصادیو اجراء و کنترل آندر جهتحمایت از مردمبهعنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهایشهری و ابنیهو مستحدثات عمومی و حفظو افزایشبهرهوریمنابعو انرژیو سرمایههایملی.

– بالا بردن کیفیت خدماتمهندسی مطابق آخرین دانش روز مهندسی و نظارتبر حسناجرای خدمات.

– الزام به رعایت مقررات ملیساختمان، ضوابطو مقرراتشهرسازیو مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و طرحهای توسعه شهری مصوب از سویتمام دستگاههایدولتی، شهـرداریها، سـازندگان، مهندسین، بهرهبردارانو تماماشخاصحقیقی و حقوقیمرتبطبا بخشساختمان به عنوان اصلحاکمبر کلیه روابطو فعالیتهایآنها و فراهمساختنزمینههمکاریکاملمیانوزارتراهو شهرسازی، شهرداریها و تشکلهای مهندسیو حرفهایو صنوفساختمان.

– جلب مشارکتحرفهای مهندسانو صاحبان حرفهها و صنوفساختمانیدر تهیه و اجرایطرحهایتوسعهو آبادانی کشور جهت حضور در انتخابات اعلام موجودیت کرده است.

اهداف و فتوت نامه منتشر شده از سوی این ائتلاف و معیارهای انتخاب کاندیداهای مورد حمایتش موجب شده است که از اقبال قابل توجهی نزد اعضای سازمان نظام مهندسی برخوردار شود.

در این لیست نامهایی آشنا در جامعه مهندسان به چشم میخورد همچون:

مهندس غلامرضا صالح سامن، کاندیدای گروه عمران؛

مهندس غلامرضا صالح سامنمعلمی رابا بازنشستگی پشت سر گذاشته است -معلمی در حوزه ساختمان- و فارغ التحصیل دهه اول انقلاب در رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی است. وی از اولین اعضای کانون مهندسان ساختمان کرج است و سوابق اجرایی وی در این حوزه در بسیاری از پروژه های قابل توجه شهر کرج و استان البرز از دیرباز به چشم می آید.

وی حفاظت از حقوق تمامی مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی استان البرز را عمده برنامه اش در سازمان قلمداد میکند در سازمان و پیش از این مسئولیت های مختلفی در کانون مهندسان کرج و هیئت اجرایی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی شهرستان کرج را عهده دار بوده است.

مهندس مسعود صالحی کاندیدای گروه عمران؛

مهندس مسعود صالحی فارغ التحصیل رشته عمران کاندیدای دومین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی البرز است که در کارنامه کاری وی،مدیریتهای اجرایی در پروژه های داخل و خارج از کشور، مدیریت فنی در وزارت نیرو، ریاست دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی استان تهران حوزه کرج، مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی البرز، عضو اسبق قائم مقامی به حکم وزارت راه و شهرسازی جهت تشکیل سازمان نظام مهندسی استان البرز به چشم می آید.

وی ارتقاء شأن و جایگاه مهندسان در استان البرز و استقرار سیستم نظام مند شفاف و مدیریت در این سازمان از عمده برنامه های خود قلمداد می کند.

مهندس علی سلیمی کاندیدای گروه عمران؛

فارغ التحصیل مهندسی عمران –عمران دانشگاه ازاد اسلامی کرج و از اعضای نسبتاً جوان این ائتلاف است که سوابقی همچو:

فعالیت در زمینه احداث مجتمع های مسکونی، صنعتی، سه دوره مسئول دفتر فنی شهرداری منطقه یک کرج و … را در کارنامه دارد.

مهندس علی سلیمی ایجاد تعامل بین سازمان نظام مهندسی استان و سایر ارگان ها و سازمان های استان و شهرداری ها، احقاق حقوق از دست رفته مهندسان استان البرز، احیا و تثبیت جایگاه واقعی مهندسی در سایه صداقت و راستگویی را از عمده اهداف خود در این انتخابات میداند.

مهندس فرهاد سهرابلو، کاندیدای گروه عمران؛

وی نهادینه ساختن خدمات مهندسی در کلیه رشته ها را از عمده ترین اهداف خود بر میشمارد.

مهندس سهرابلو فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی کرج است.

که در سوابق اجرایی اش ،عضویت در هیات مدیره کانون مهندسان ساختمان کرج، عضویت در کمیته تشخیص صلاحیت سازندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز، سه سال دبیری انجمن صنفی مهندسان عمران کرج در دوره سوم هیات مدیره انجمن و بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در رشته اجرا و پیمانکاری در البرز و دیگر استانها به چشم میخورد.

این کاندیدای گروه عمران، پیگیری مطالبات اعضا از کلیه سازمان های مرتبط در استان با برقراری تعامل در خور شان سازمان نظام مهندسی البرز،تلاش در جهت نهادینه کردن خدمات مهندسی به طور کامل در کلیه رشته ها در سطح استان را از برنامههای خود پس از عضویت در هیئت مدیره عنوان میکند.

مهندس احداله احمدی پرگو، کاندیدای گروه نقشهبرداری؛

مهندس احداله احمدی پرگو شاید نیازی به معرفی نداشته باشد. چراکه مهندس احمدی پرگو چهره ای کاملا شناخته شده در جامعه مهندسی البرز است. وی به واسطه نوع فعالیت و سوابق مدیریتی اش با تمامی معضلات این قشر کاملا آشناست.

مهندس احداله احمدی پرگو فارغ التحصیل از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در رشته مهندسی نقشه برداری که از سال ۱۳۷۶ کارمند شهرداری کرج است در حوزههای مختلف شهرداری فعالیت داشته و از سال ۱۳۸۲ تاکنون به عنوان معاون، مدیر و شهردار در شهرداری های مناطق دو و ده و همچنین مدیر شهرسازی و معماری شهرداری کرج و به صورت همزمان قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری فعالیت کرده است.

مهندس رحمت الله یوسفی کاندیدای گروه مکانیک؛

مهندس رحمت الله یوسفی دانش آموخته ی کارشناسی ارشد رشته مکانیک در گرایش تبدیل انرژی است. وی سوابقی همچون: نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی استان البرز در اولین دوره هیئت مدیره۲۲ سال سابقه مدیریت، سابقه ۱۲ سال مدیریت در بخش های فنی مهندسی و تحقیق توسعه، سابقه ۱۰ سال مدیریت در بخش توسعه کیفیت، عضو هیئت فنی تدوین استاندارد، عضو هیئت رئیسه گروه تخصصصی مکانیک استان تهران، رئیس گروه تخصصصی مکانیک استان البرز، عضو کمیته مواد و مصالح شورای فنی استان البرز، عضو کمیته آموزش شورای فنی استان البرز(استانداری)، عضو کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، عضو کمیسیون اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز (استانداری)، دبیر کمیته ایمنی و آتش نشانی استان، مدرس دانشگاه آزاد شهر قدس و اسلامشهر، مدرس دوره های ارتقا پایه مهندسان سازمان نظام مهندسی، مدرس دوره های تخصصی مکانیک، مدرس آزمون های ورودی به نظام مهندسی ، کارشناس رسمی قوه قضائیه و دادگستری در رشته های تاسیسات و ماشین آلات و کارخانجات را در کارنامه خود دارد .

مهندس بابک قصیری،کاندیدای گروه معماری؛

مهندس بابک قصیری فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مهندس معماری از دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران و دانشجوی دکترای معماری و کاندیدای گروه معماری در انتخابات سازمان نطام مهندسی است. از سوابق کاری وی میتوان به:

نایب رئیسی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در دوره اول هیئت مدیره، هفت سال تدریس در رشته مهندسان معمار ی در دانشگاه، عضویت در هیئت مدیره انجمن مهندسان معمار و شهرساز استان البرز، رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز، عضویت در انجمن مهندسان مشاور ایران، دبیری کمیته آموزش شورای فنی استان (استانداری البرز)، عضویت در کمیته مصالح شورای فنی استان ( استانداری البرز) به دبیری اداره کل استاندارد، عضویت در کمیته سیما و منظر شهری استان( اداره کل راه وشهرسازی استان البرز)، عضویت مشورتی در جامعه نظام مهندسی کردستان عراق، طراحی مجموعه multiplexایران –شاهین الما اتی قزاقستان، طراحی مجموعه مسکونی و شهر سازی بافت جمیرا امارت متحده عربی، برنامه ریزی و تهیه مجموعه‌‌های phisibilitystudy پروژه های قابل سرمایهگذاری توسط شهرداری های کشور با سرمایه گذاران خارجی، برنده مسابقه معماری residentialconceptکره جنوبی، برنده مسابقه معماری پارک فدک کرما نشاه و برنده مسابقه معماری مجموعه نمایشگاهی خودرو سازان کشور –تهران و … اشاره نمود.

از نکات قابل توجه در سوابق مهندس بابک قصیری توجه ویژه به علوم مدرن و روز ، در حوزه معماری است و کسب

جوایز بین المللی ،او را به یکی از مهندسان مطرح البرزی در جوامع بین المللی تبدیل کرده است.

مهندس پرویز سیروسی، کاندیدای گروه معماری؛

مهندس پرویز سیروسی دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه علم و صنعت است که در کنار فعالیت های مهندسی به تدریس در دانشگاه نیز اشتغال دارد. از سوابق کاری وی می توان به:

تدریس در دانشکده های معماری در سطح استان البرز، دبیر و عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی البرز، مسئول دفتر طراحی ساختمان پردیسان از سال ۱۳۷۵ تا کنون، عضو گروه کنترل و بازبینی نقشه های معماری در سازمان مهندسی و کانون مهندسین کرج، عضو هیئت موسس انجمن مهندسین معمار استان البرز، کارشناس طراحی و نظارت سایت های صنعتی نیشکر استان خوزستان اشاره نمود.

وی تشکیل کارگروه های تخصصی در سازمان نظام مهندسی را گامی موثر در بهره گیری از تمام ظرفیت مهندسی استان می داند و عدم حضور مهندسان در مدیریت شهری را یکی از ضعف های مدیریت کلان استان قلمداد می کند.

مهندس احد رسولی، کاندیدای گروه شهرسازی؛

مهندس احد رسولی، کاندیدای انتخابات نظام مهندسی استان البرز در گروه شهرسازی است و مهمترین هدفش را از کاندیداتوری در این انتخابات جلب مشارکت حرفه ای تمامی مهندسان البرز در امور مهندسی و آبادانی استان قلمداد می کند.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته شهرسازی است و بیش از ۱۴سال سابقه فعالیت در این رشته را داراست. مهندس رسولی همچنین عضو هیئت مدیره دوره پنجم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بوده و عضویت در سه دوره هیئت رئیسه گروه تخصصی شهرسازی این سازمان را تجربه کرده است. وی همچنین در حال حاضر عضو و نایب رئیس گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی استان البرز است.

مهندس محمدرضا سبزی مبارکه کاندیدای گروه برق؛

وی فارغ التحصیل مهندسی برق –قدرت از دانشگاه پلی تکنیک و فوق الیسانس برق- قدرت از دانشگاه آزاد تهران جنوب میباشد.

درسوابق اجرایی مهندس سبزی مبارکه:

عضویت در هیات رئیسه و هیات مدیره کانون مهندسان ساختمان کرج (در حال حاضر) عضویت در هیات مدیره تعاونی اعضا کانون مهندسان ساختمان کرج، عضویت درهیات رئیسه و هیات مدیره انجمن مهندسان برق کرج در دو دوره متوالی (در حال حاضر)، عضویت درگروه کنترل نقشه های تاسیسات برق کانون مهندسان ساختمان کرج (در حال حاضر)، کارشناس مسئول مطالعات قابلیت اطمینان در سیستم قدرت سازمان توانیرو دارای سوابق متعدد اجرایی و مشاوره دیده میشود و هدف از کاندیداتوری اش را ارتقا جایگاه مهندسی ساختمان در رشته های هفت گانه با توجه به تامین اهداف وزارت مسکن از تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان، افزایش کیفیت خدمات مهندسی و به تبع آن افزایش در آمد مهندسین عضو سازمان و بالا بردن و تقویت فرهنگ مهندسی را از جمله اهداف خود عنوان میکند.

در بیانیه منتشر شده از سوی این ائتلاف برنامههای جامعه مهندسان پس از پیروزی در انتخابات به شرح ذیل اعلام شده است:

– اصلاح و نظاممند ساختن شیوة ارجاع کار و ظرفیت اشتغال به کار در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان.

– تنظیم مبانی قیمتگذاری بر مبنای شاخصهای واقعی در جهت عادلانه نمودن تعرفة خدمات مهندسی.

– تقویت گروههای تخصصی هفتگانه سازمان استان با هدف محول نمودن تصمیمگیری در مورد مسائل هر رشته به مهندسان همان رشته.

– پیگیری تصویب و اجرای قوانین کارآمد در زمینة بیمه کیفیت ساختمان.

– برنامهریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.

– برنامهریزی به منظور رشد و اعتلای حرفههای مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.

– گسترش و تقویت دفاتر نمایندگی سازمان در سطح استان و افزایش مشارکت اعضاء سازمان در اداره این دفاتر.

– ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزش و انتشارات.

– تعامل سازنده و مستمر با مسئولان شهرداریها و دیگر مراجع صدور پروانه ساختمان برای اجرای کامل قانون و مقررات ملی ساختمان.

– همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان.

– استقرار سیستم الکترونیک برای گردشکار اداری و حرفهای سازمان و مهندسان.

– راهاندازی شبکه اینترنتی برای اعضاء سازمان و دفاتر نمایندگی و امضای الکترونیک برای هر عضو سازمان.

– نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.

– توسعه آموزشهای تخصصی اعضاء و برگزاری مستمر دورههای آموزشی.

– مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزههای مشمول این قانون.

– دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفهای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای باارزش و برگزاری مسابقات حرفهای و تخصصی و معرفی طرحهای باهویت و ارزشمند.

– تنظیم روابط بین صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینة ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

– کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینة تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.

– کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیمگیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها در زمینة کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.

– پیگیری حدود صلاحیتها و شرح خدماتهای معطل مانده رشتههای شهرساز و ترافیک و ارتقاء جایگاه حرفهای این رشتهها

– ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.

– همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.

– معرفی نماینده هیئت مدیره سازمان استان جهت عضویت در کمسیونهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضاء سازمان

منبع: خبرگزاری مهر

۹ آبان ۹۵
344 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0